Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Prif Swyddog Tan a Phrif Weithredwr

 

Annwyl Ddarpar Ymgeisydd,

Diolch yn fawr am ddangos diddordeb mewn bod yn Brif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr nesaf Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae gan yr Awdurdod, ynghyd â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, enw da yng Nghymru a’r tu hwnt. Mae gennym hanes o ddarparu gwasanaeth argyfyngol ac ataliol o’r radd flaenaf i gymunedau Gogledd Cymru drwy ein staff ymroddgar sy’n gallu defnyddio’r cyfarpar a’r adnoddau gorau sydd ar gael.

Rydym yn falch o’n llwyddiannau, yn enwedig gan fod llawer ohonynt wedi digwydd gyda chefndir ariannol anodd.

Bydd y Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr presennol, sef Simon Smith, yn ymddeol yn haf 2021 ac yn ei le rydym yn bwriadu cael ymgeisydd eithriadol sydd â’r cyfuniad angenrheidiol o weledigaeth, brwdfrydedd a chadernid. Dyma gyfle prin i weithio mewn swydd heriol sy’n gofyn am arweinyddiaeth gref, sgiliau gwleidyddol a chyfathrebu, a gwerthfawrogiad tra-ddatblygedig o’r amgylchedd cymdeithasol yn ehangach. Mae enw da i Ogledd Cymru am ansawdd y gwaith partneriaethol ac mae’n uchel ei phroffil o ran arweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus. Mae disgwyl i’r Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr chwarae rhan lawn a gweithredol yn y gwaith hwn. Mae’r swydd hefyd yn gofyn am ffurfio a datblygu perthnasoedd gyda’r rhai sydd ar y lefelau uchaf yn Llywodraeth Cymru. Mae cyswllt agos a rheolaidd yn rhan allweddol o’r swydd.

 

Mae Gogledd Cymru yn un o’r ardaloedd prydferthaf i fyw ac i weithio ynddynt yn y Deyrnas Unedig gyfan. Nid yn unig y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ymdrin ag ardaloedd trefol a diwydiannol ond mae hefyd yn gweithredu yn rhai o’r lleoliadau mwyaf anghysbell yng Nghymru. Mae i bob un ei heriau ei hun, ac rydym yn chwilio am ymgeisydd sy’n gwerthfawrogi beth yw’r heriau a hefyd yn gallu canfod datrysiadau arloesol ac ymarferol ar eu cyfer.

Rydym, wrth gwrs, wedi bod yn delio â COVID-19 dros y deuddeng mis diwethaf. Rydym yn falch o’r ffordd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi delio gyda’r anawsterau didostur yn sgil y pandemig. Rydym hefyd yn cydnabod y bydd Cymru yn lle gwahanol iawn pan fydd y pandemig wedi mynd heibio. Rydym eisoes wedi derbyn nad oes modd dychwelyd i’r hen ffordd o wneud pethau. Rydym yn disgwyl i’n Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr nesaf gael gweledigaeth ar gyfer gwasanaeth tân ac achub ar ei newydd wedd, a’r gwasanaeth hwnnw wedi’i ddylunio i weithredu’n effeithiol mewn byd ar ôl COVID.

Disgwyliwn y bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon eisoes yn uwch arweinwyr mewn gwasanaethau tân ac achub yn y Deyrnas Unedig. Fe fyddwn, er hynny, yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol sydd o’r tu allan i’r sector tân ac achub ond sydd â sgiliau trosglwyddadwy amlwg. Cofiwch, i gyrraedd y rhestr fer, bydd angen i’ch tystiolaeth fod yn argyhoeddiadol er mwyn cyflwyno achos perswadiol, ni waeth beth yw eich cefndir.

Bydd Simon Smith wrth ei fodd yn trafod y swydd gyda darpar ymgeiswyr. Ffoniwch Diane Davies ar 01745 535253 i drefnu.

Gobeithio y bydd y siawns o fod yn Brif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ennyn diddordeb a chyffro ynoch. Os ydych o’r farn fod gennych y priodweddau i ymgymryd â’r swydd ymestynnol hon, byddem wrth ein bod yn clywed gennych.

 

Y Cynghorydd Peter Lewis, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 

Diddordeb?

Dysgu mwy am y rôl.

crest