Sut i wneud cais

Ein Proses Recriwtio

 

Ceisiadau
Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais safonol yr Awdurdod Tân. Gellir defnyddio tudalennau ychwanegol ar gyfer manylion eich profiad gwaith. Ni dderbynnir CVs.

Geirdaon
Rhaid bod modd cysylltu â’r canolwyr a nodir yn eich ffurflen gais cyn y cyfweliad terfynol. Hefyd, dylai’r canolwyr fod yn gallu rhoi sylwadau o brofiad uniongyrchol o ba mor addas ydych chi ar gyfer y swydd a bod wedi gweithio gyda chi yn nhair blynedd olaf eich cyflogaeth.

Y Dyddiad Cau
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5 Mawrth 2021.

Yr Amserlen
Caiff y rhestr fer ei llunio ar 7 Mawrth 2021, a chaiff yr ymgeiswyr wybod am y penderfyniad erbyn hanner dydd ar 9 Mawrth 2021. Caiff y cyfweliadau eu cynnal ar 11 Mawrth 2021 a bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr a ffefrir yn mynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân ar 15 Mawrth 2021.

Y Broses Ddethol
Dyma fydd y broses ddethol:
(a) Bydd eich ffurflen gais yn cael ei hystyried gan Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, y Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr, a Phrif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, a byddant hwy’n llunio rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld. Mae’n bwysig fod eich cais yn ymdrin yn llwyr â gofynion Manylion y Person oherwydd bydd y broses o lunio’r rhestr fer yn gwbl seiliedig ar y meini prawf sydd yn y rheini.

b) Caiff ymgeiswyr y rhestr fer wahoddiad i ddod i gyfweliad gyda phanel o 6 aelodau, yn cynnwys un aelod etholedig o bob awdurdod lleol, ynghyd ag uwch swyddogion. Gofynnir i ymgeiswyr y cyfweliad wneud nifer o asesiadau, a bydd rhaid iddynt baratoi a rhoi cyflwyniad ar ddechrau’r cyfweliad. Darperir rhagor o fanylion ymlaen llaw. Caiff y cyfweliad a’r broses asesu eu cynnal ar-lein.

(c) Yn dilyn y cyfweliadau, bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr a ffefrir yn cael gwybod bod gofyn iddynt fynychu cyfarfod o’r Awdurdod Tân ac Achub. Pwrpas y cyfarfod yw cyflwyno’r ymgeisydd/ymgeiswyr a ffefrir, gyda’r bwriad o gadarnhau penodiad.
Os ydych yn dymuno trafod unrhyw agwedd ar eich cais, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau nad ydynt yn cael eu hateb gan yr wybodaeth ar y wefan hon, cysylltwch â’r Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr, Simon Smith drwy ffonio (01745) 535 253.

Ymgeisiwch nawr

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i hafnon at Chief.executive@flintshire.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5 Mawrth 2021.